NOTA PRAWNA

Skando Bogdan Szarek ul. Nowogrodzka 35/41 lok.810 NIP 826-133-68-55 jako właściciel niniejszej strony www.medicalperfect.pl oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjno-promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Skando Bogdan Szarek dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z naszym salonem. 

Właściciel strony zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia  poszczególnych podstron bądź całej strony.

Skando Bogdan Szarek nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.  Skando Bogdan Szarek nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat salonu Medical Perfect z których prowadzą łącza do niniejszej strony.

Serwis www.medicalperfect.pl - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Skando Bogdan Szarek, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody. 

BIULETYN INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SKANDO Bogdan Szarek z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 35/41/810, w dalszej części biuletynu zwana SKANDO.

Z uwagi na skalę i rodzaj działalności SKANDO nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych jest możliwy w następujący sposób:

 • pod adresem pocztowym: 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 35/41/810
 • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie Państwa danych opiera się o przepisy prawa określone w artykule 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (dalej: RODO). Wskazana podstawa prawna w postaci uzasadnionego interesu administratora oraz konieczności wywiązania się przez administratora z zawartej umowy oznacza legalne działania zmierzające do wypełnienia celów umownych działalności gospodarczej prowadzonej prze SKANDO (cel zarobkowy, zapewnienie wysokiej jakości usług, rozwój działalności, wprowadzanie nowych usług i kreowanie wizerunku rynkowego firmy).

Podanie Państwa danych osobowych dla celów przetwarzania przez SKANDO nie jest obowiązkiem prawnym. Państwa dane osobowe, wskazane w standardowo stosowanych formularzach, stanowią niezbędne do wywiązania się przez SKANDO z realizacji umowy świadczonych usług. SKANDO jako administrator gromadzi dane osobowe zwykłe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania, wieku, informacji o zakresie zabiegów wykonanych na rzecz klienta przez SKANDO.

SKANDO informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Celem weryfikacji jakości wykonanych zabiegów i ustalenia poziomu Państwa satysfakcji oraz ustalenia potrzeby i kierunku dalszych działań kosmetycznych:
 • Celem marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowej oferowanych towarów i usług:
 • podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes SKANDO związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz konieczność wywiązania się przez SKANDO z zawartej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
 • określające klienta: przykładowo imię, nazwisko, wiek
 • określenie możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,
 • informacje dodatkowe: informacje o przeprowadzonych dla Państwa zabiegach, umówionych terminach wizyt oraz rekomendacjach specjalisty co do dalszych działań.

 Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie czynności niezbędnych dla realizacji zadań związanych z Państwa obsługą:
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych (dalej: procesorom) wykonującym prace zlecone ze strony SKANDO:

- dane osobowe przekazane procesorom będą wykorzystywane w ściśle określonym celu,

- procesor nie ma prawa przekazywania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody SKANDO,

- do kategorii podmiotów przetwarzających dane osobowe zaliczamy:

 • podmioty wykonujące czynności z zakresu IT, np.: operator poczty email, dysponent serwera pocztowego,
 • podmioty świadczące usługi księgowe.

SKANDO jako administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Islandia i Norwegia oraz nie przekazujemy do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
 • wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
 • wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wniosek o wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub jej ograniczenie, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • skarga do organu nadzorczego.

Realizacja Państwa wniosku wymaga podania danych osobowych jednoznacznie wskazujących na podmiot oraz przedmiot żądania.

Z poważaniem

Zespół SKANDO

OPIS PROCESU BIZNESOWEGO

SKANDO świadczy usługi w zakresie kosmetyki ciała i zabiegów medycyny estetycznej. Celem firmy jest nawiązywanie długotrwałej relacji z klientem i wypracowywanie trwałych efektów.

Klienci są pozyskiwani następującymi kanałami:

 • Klienci odwiedzający salon z ulicy,
 • Klienci zgłaszający się poprzez formularz na stronie www,
 • Klienci zgłaszający się na zabiegi drogą telefoniczną,
 • Klienci zgłaszający się drogą mailową,
 • Klienci zgłaszający się poprzez Grupon (i inne wyspecjalizowane firmy promocyjne i sprzedażowe).

W zakresie umowy zawieranej z klientem SKANDO realizuje następujący pakiet usług:

 • ustalenie potrzeb i oczekiwań klienta w zakresie kosmetyki ciała i medycyny estetycznej,
 • weryfikacja możliwości i celowości wykonania odpowiednich zabiegów zgodnie ze stanem wiedzy personelu SKANDO uwzględniając ogólny stan zdrowia klienta na podstawie ustnych informacji przekazanych przez niego,
 • ustalenie z klientem planu zabiegów,
 • realizacja zabiegów,
 • okresowa weryfikacja satysfakcji klienta (po okresie 3, 6 i 9 m-cy) i oferowanie ewentualnych zabiegów utrwalających efekt lub uzupełniających wcześniejszą kurację.

W opisanym procesie biznesowym w celu realizacji umowy SKANDO zbiera i przetwarza następujące dane osobowe swoich klientów

 Na etapie pierwszego kontaktu:

Dane umożliwiające zapisanie wizyty i nawiązanie kontaktu w celu potwierdzenia terminu. Najczęściej są to:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • inne umożliwiające identyfikację i kontakt

Dana określające podstawowe informacje dotyczące preferencji i oczekiwań klienta dotyczących oferowanych usług. Są to najczęściej informacje dotyczące:

 • zakresu usług jakich wykonania klient oczekuje,
 • rodzaju rezultatu jaki klient spodziewa się osiągnąć,
 • charakteru problemów kosmetycznych z jakimi boryka się klient.

Powyższe dane gromadzone są i przetwarzane w systemie informatycznym służącym rejestracji klientów. 

Na etapie pierwszej wizyty:

informacje szczegółowe na temat problemów kosmetycznych klienta. Są to najczęściej:

 • informacje o defektach skórnych,
 • Informacje o nadwadze,
 • informacje o owłosieniu na ciele,
 • inne pozwalające szczegółowo określi rodzaj zabiegu dla klienta

Informacje o ogólnym stanie zdrowia pozwalające ustalić  ewentualne przeciwskazania do wykonanie niektórych zabiegów. Są to najczęściej:

 • informacje o przebytych chorobach skóry,
 • informacje o chorobach przewlekłych,
 • informacje o zażywanych lekach,
 • informacje o ciąży,
 • Informacje o przebytych zabiegach chirurgicznych,
 • inne pozwalające ustalić zakres ewentualnych przeciwskazań.

Informacje powyższe gromadzone są w karcie klienta, która jest przechowywana w wersji papierowej w dokumentacji prowadzonej przez SKANDO oraz w wersji elektronicznej w systemie informatycznym służącym do rejestracji klientów.

 W trakcie realizowanych zabiegów

Zbierane są informacje pozwalające ustalić rekcję organizmu klienta na wykonane zabiegi i zastosowane preparaty kosmetyczne. W szczególności są to dane dotyczące:

 • samopoczucia klienta,
 • pierwszych reakcji na zabiegi,
 • ewentualnych nieoczekiwanych lub niepożądanych odczuć lub reakcji organizmu.

 Na etapie oceny efektów zabiegu oraz satysfakcji klienta (3. 6 i 9 m-cy po zabiegu)

Na tym etapie SKANDO zbiera informacje pozwalające ustalić długofalowe efekty zabiegów ich trwałość oraz ocenę rezultatów przez klienta odnośnie pierwotnych oczekiwań. Najczęściej są to:

 • Informacje o zmianach zaistniałych po wykonanych zabiegach,
 • informacje o ewentualnych skutkach niepożądanych,
 • informacje o innych niewystępujących wcześniej problemach lub nowych oczekiwaniach klienta,
 • inne informacje pozwalające ustalić potrzebę realizacji dodatkowych zabiegów lub zabiegów uzupełniających.

Powyższe dane wprowadzane są do systemu informatycznego służącego do rejestracji klientów.

Zasady bezpiecznego przetwarzania danych

W każdej chwili każdy klienta ma możliwość realizowania swoich praw wynikających
z obowiązujących przepisów dotyczących  ochrony danych osobowych. Sposób realizacji tych praw określa procedura wewnętrzna stanowiąca część dokumentacji RODO.

Wszyscy pracownicy firmy, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych klientów:

 • posiadają odpowiednie upoważnienia udzielone im przez firmę SKANDO,
 • złożyli pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności,
 • zostali przeszkoleni z zakresu polityki bezpieczeństwa stosowanej przez SKANDO.

W trakcie realizacji procesu biznesowego SKANDO, w celu zapewnienia jago sprawności
i zgodności z prawem, do niektórych danych osobowych klientów firmy mogą mieć dostęp firmy zewnętrzne. Są to firmy  świadczące takie usługi jak:

 • obsługa księgowa,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • obsługa IT,
 • obsługa systemu informatycznego do rejestracji klientów,
 • obsługa techniczna strony internetowej SKANDO,
 • inne usługi, których SKANDO nie wykonuje samodzielnie ale korzysta z outsourcingu.

W każdym przypadku kiedy firma zewnętrzna współpracująca za SKANDO może mieć dostęp do danych osobowych SKANDO zawiera z nią umowę powierzenia danych osobowych. 

REGULAMIN SALONÓW NALEŻĄCYCH DO SKANDO

1. MEDICAL PERFECT ze stroną internetowa www.medicalperfect.pl zwany dalej salonem 

2.  Godziny otwarcia salonu: od poniedziałku do piątku: 8:00-21:00 sobota: 8:00-17:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy salon  jest nieczynny. 

3. Salon  oferuje szeroki i kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i kosmetologicznych, fachowe porady i konsultacje kosmetologiczne, możliwość zakupu  bonów podarunkowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług służących pielęgnacji urody.

4.  Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika salonu o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu. Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Salon  nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.

5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim kosmetologiem w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.

6. Zakup usługi w salonie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń  wobec salonu.

7. Ceny jak i treści zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.

8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.

9. Karnety i zabiegi wykupione w salonie ważne są przez okres 12 miesięcy od daty wykonania pierwszego zabiegu jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty zakupu lub zgodnie z terminem widocznym na karnecie.

10. Ważność karnetów salonu zakupionych na portalu Groupon lub innych portalach promocyjnych określa termin widniejący na kuponie, przy czym aby zachować ważność kuponu Klient jest zobowiązany  przed upływem wskazanej daty zarezerwować i wykonać usługę wraz z podaniem kodu zabezpieczającego.

11. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą, oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi. 

12. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w salonie usług lub kosmetyków.

13. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie salonu nie ponosimy powiedzialności. Obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania zwierząt do salonu.

14. Za usługi świadczone w salonie płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, kredytową, voucherami, lub przelewem na wskazane

konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. 

15. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób, salon  pobiera przedpłatę w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Płatności można dokonać gotówką, kartą

płatniczą, kredytową lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem. 

Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w salonie, otrzymuje powiadomienie mailowe 48h przed zabiegiem, jeżeli wcześniej salon otrzymał od Klineta  dane mailowe ze zgodą na otrzymywanie informacji tą drogą.

16. Klient jest zobowiązany  poinformować salon o odwołaniu/przełożeniu wizyty co najmniej 24h przed umówioną wizytą( telefonicznie , e-mail, lub sms). W przypadku nieodwołaniawizyty, zabiegi na które był zarezerwowany termin- przepadają. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. Odebrane połączenie przez pracownika salonu, lub otrzymany sms na numer +48 666 196 488

W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieskuteczne próby nie będą uznane.

17.Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W trosce o wysoką jakość usług w gabinecie, Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. W przypadku braku informacji dla personelu salonu i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

18. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

19. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Kliencit mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu

Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie w wersji papierowej lub na adres

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.

20. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

 21. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

22. Zwroty i uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki, chyba że była to płatność na portalu promocyjnym, wtedy płatność uzyskuje się w formie przelewu na konto przez ten portal promocyjny.

23.Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.

24.Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 24 godzin. Jeżeli 24-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane salon ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, salon  traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera.

25. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.

26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników. Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu i cennika usług salonu.

27.Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

28. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i salon kosmetyczny. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.